• 30.08.2023 |
  • 769

กรม ทช. จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ “การจำแนกชนิดสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและเต่าทะเลที่พบในน่านน้ำไทย”

          วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (สวพ.) ประธานเปิดการอบรมหลักสูตร“การจำแนกชนิดสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และเต่าทะเลที่พบในน่านน้ำไทย” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ แอปพลิเคชันซูม โดยมีวิทยากรบรรยาย คือนางสาวพัชราภรณ์ เยาวสุต นักวิชาการประมงปฏิบัติการและนางสาวราชาวดี จันทรา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน รวมทั้งมีนายสรายุทธ เตชะเวชเจริญ เจ้าหน้าที่จากกองกฎหมายร่วมบรรยายฝึกอบรมฯ ดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 405 คน ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจำแนกชนิดสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและเต่าทะเลที่พบในน่านน้ำไทย รวมทั้งสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดตามการแพร่กระจายและสถานภาพทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากกลุ่มดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง / RELATED NEWS