เกี่ยวกับเรา / About us

 

     ตามประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) โดยเพิ่มสัตว์ป่าจำพวกปลา 12 ชนิด ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง มีผลบังคับและคุ้มครองให้ปลากระเบน 7 ชนิด ปลาฉนาก 4 ชนิด และปลาโรนิน 1 ชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และตามประกาศพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพิ่มรายชื่อสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิด โดยกำหนดให้ปลาฉลามวาฬเป็นสัตว์ป่าสงวน นอกจากนี้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนแห่งชาติเห็นชอบให้สัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ปลากระเบน 1 ชนิด และปลาฉลามหัวค้อน 4 ชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 

      ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการพิจารณาสถานภาพสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอปลาฉลามเสือดาว และวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลในส่วนของปลาฉลามเสือดาวตามความเห็นของที่ประชุม เพื่อเสนอคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าให้ความเห็นชอบต่อไป และให้ติดตามสถานภาพสัตว์ทะเลดังกล่าวเมื่อได้รับการประกาศด้วย

     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงเห็นความสำคัญที่จะต้องจัดทำโครงการจ้างจัดทำเว็บเพจและฐานข้อมูลการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการประกาศเป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง ได้แก่ ปลาฉลามวาฬ (1 ชนิด) ปลากระเบนราหู  (2 ชนิด) ปลากระเบนปีศาจ (4 ชนิด) ปลาโรนิน (1 ชนิด) ปลาฉนาก (4 ชนิด) ปลาฉลามเสือดาว (1 ชนิด) ปลาฉลามหัวค้อน (4 ชนิด) และวาฬสีน้ำเงิน (1 ชนิด) รวมทั้งสิ้น 18 ชนิด เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งข่าวการพบเห็นจากเครือข่ายอาสาสมัคร นักดำน้ำ และชาวประมง ฯลฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน ให้ทราบถึงแนวโน้มการเพิ่มลดประชากรสัตว์ทะเลหายาก ภายหลังการประกาศเป็นเป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง สำหรับการปรับปรุงมาตรการในการอนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป