• 03.03.2023 |
  • 2,129

สวพ. เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบการสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลประชากรและการแพร่กระจายสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ

 

        วันที่ 2 มีนาคม 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด จัดอบรมการใช้งานระบบการสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลประชากรและการแพร่กระจายสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น โดยนางสุมนา  ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 60 คน การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมการใช้งานอากาศยานไร้คนขับเพื่อใช้ในการสำรวจจำนวนประชากร และการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายาก พร้อมนำเข้าข้อมูลลงในระบบการจัดเก็บ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยให้สามารถสำรวจสัตว์ทะเลหายากกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอื่น ๆ ได้

   

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง / RELATED NEWS