• 21.03.2023 |
  • 1,938

สวพ. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ปลาฉลาม และปลากระเบน ในประเทศไทย ครั้งที่ 4

          วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ปลาฉลามและปลากระเบนในประเทศไทย ครั้งที่ 4 “ธุรกิจบริการกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฉลามและท้องทะเล” ณ โรงแรม The Athenee Hotel กรุงเทพฯ ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์กรไวล์ดเอด (WildAid) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และกรมประมง โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายแนวร่วมในการอนุรักษ์ปลาฉลามและกระเบนไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจจัดส่งอาหาร ธุรกิจจัดเลี้ยง และจัดงานแต่งงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้ซื้อและผู้ใช้ประโยชน์จากปลาฉลาม เพื่อให้ร่วมรับทราบถึงความสำคัญของปลาฉลาม ปัจจัยคุกคาม และสถานการณ์การค้าปลาฉลาม ข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อท้องทะเล และปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากปลาฉลาม เพื่อให้เกิดความสมดุลของทรัพยากรในระบบนิเวศ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 25 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง / RELATED NEWS