• 23.02.2023 |
  • 2,031

สวพ. ฝึกอบรมการใช้งานระบบ MES ผ่านระบบการประชุมทางไกล

 

        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “การใช้งานระบบรับแจ้งรายงานการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก กลุ่มปลากระดูกอ่อนที่เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง” ผ่านระบบการประชุมทางไกล แอปพลิเคชันซูม (Zoom meeting) โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เจ้าหน้าที่กรมประมง เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว อาสาสมัครนักดำน้ำ มัคคุเทศก์ และสถาบันการศึกษา รวมจำนวน 92 คน ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเว็บไซต์ https://mes.dmcr.go.th/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับรับแจ้งการพบเห็นสัตว์ทะเลหายาก กลุ่มปลากระดูกอ่อนที่เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเครือข่ายภาคประชาชนสามารถเข้าใช้งานระบบและแจ้งรายงานการพบเห็นสัตว์ทะเลหายากผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดตามการแพร่กระจายและจัดทำรายงานสถานภาพประชากรสัตว์ทะเลหายากกลุ่มปลากระดูกอ่อนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง / RELATED NEWS