• 06.09.2022 |
  • 1,287

ศวทล. ออกปฏิบัติงานสำรวจประชากรสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มประชากรไกลฝั่ง บริเวณพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนล่าง

 

         ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (ศวทล.) ออกปฏิบัติงานสำรวจประชากรสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มประชากรไกลฝั่ง บริเวณพื้นที่ทะเลอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา ตามโครงการเร่งด่วนเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA) โดยทำการสำรวจทางเรือแบบ Line transect (Parallel) รวมพื้นที่สำรวจ ประมาณ 1,400 ตารางกิโลเมตร จากการออกสำรวจดังกล่าวพบโลมาปากขวด (Indo-Pacific Bottlenose Dolphin; Tursiops aduncus) จำนวน 2 ครั้ง โดยวันที่ 25 กันยายน 2565 พบ 1 ฝูง จำนวนประมาณ 25-30 ตัว และวันที่ 26 กันยายน 2565 พบ 1 ฝูง จำนวนประมาณ 8-10 ตัว พฤติกรรมว่ายน้ำกระโดดไล่จับเหยื่อกระจายรอบๆ เรือสำรวจฯ ได้เก็บข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่สำรวจ ความลึกน้ำอยู่ในช่วง 16-25 เมตร ความเค็มเฉลี่ย 33 ppt. อุณหภูมิน้ำเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ได้ทำการบันทึกข้อมูลการพบเห็นจากการสัมภาษณ์ชาวประมง เพื่อประเมินชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงพื้นที่การทำประมง การใช้เครื่องมือประมง เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง / RELATED NEWS